ตารางการปฏิบัติงานบรรณารักษ์

ตารางปฏิบัติงานบรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายบริการ ตั้งแต่ 3 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป

Reference & Information Services
(ปฏิบัติงาน ณ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ)
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123

Research Info Service
(ปฏิบัติงาน ณ ห้องบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ)
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 144

Links

==> เวลาทำการของห้องสมุด
==> วันหยุดนักขัตฤกษ์