Admin

รวมสารพัดเรื่องอันเนื่องมาจากงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

ตารางปฏิบัติงานบรรณารักษ์/นักเอกสารฯ ฝ่ายบริการ ตั้งแต่ 16 ม.ค. 60 เป็นต้นไป

ปฏิบัติงาน ณ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

 

วัน 8.30-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.30 น.
จันทร์ นภาลัย ศรัญญาภรณ์ ดวงพร
อังคาร ขวัญชนก นภาลัย วินัย
พุธ เพื่อนแก้ว ศสิญา สมใจ
พฤหัสบดี ไพลิน ขวัญชนก นัยนา
ศุกร์ สารภี สมใจ กิตติยา
ปฏิบัติงาน ณ ห้องบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
วัน 8.30-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.30 น.
จันทร์ วินัย นุชนาต สารภี
อังคาร นัยนา นุชนาต สารภี
พุธ ศรัญญาภรณ์ นุชนาต นภาลัย
พฤหัสบดี กิตติยา นุชนาต เพื่อนแก้ว
ศุกร์ ศิริรัตน์ นุชนาต ศรัญญาภรณ์

–> เวลาทำการของห้องสมุด
–>
วันหยุดนักขัตฤกษ์
–> ติดต่อสอบถาม
lib-contact2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s