Admin

รวมสารพัดเรื่องอันเนื่องมาจากงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

1531725113355

 

ตารางปฏิบัติงานบรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายบริการ ตั้งแต่  17 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

ปฏิบัติงาน ณ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123
วัน 8.30-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.30 น.
จันทร์ เพื่อนแก้ว สมใจ ไพลิน
อังคาร วินัย สารภี ดวงพร
พุธ ขวัญชนก ศสิญา ชนารัตน์
พฤหัสบดี นภาลัย วาทินี ศรัญญาภรณ์
ศุกร์ กิตติยา ชนารัตน์ ขวัญชนก
บริการให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Endnote / Mendeley)
วัน 8.30-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.30 น.
จันทร์ สารภี สารภี
อังคาร กิตติยา กิตติยา
พุธ สารภี สารภี
พฤหัสบดี วินัย วินัย
ศุกร์ ศรัญญาภรณ์ ศรัญญาภรณ์

–> เวลาทำการของห้องสมุด
–>
วันหยุดนักขัตฤกษ์
–> ติดต่อสอบถาม
2018-ref2

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ:  17 กรกฎาคม 2561

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s