Admin

รวมสารพัดเรื่องอันเนื่องมาจากงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

ตารางปฏิบัติงานบรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายบริการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

ปฏิบัติงาน ณ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123
วัน 8.30-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.30 น.
จันทร์ สารภี ศรัญญาภรณ์ เพื่อนแก้ว
อังคาร นภาลัย สารภี ดวงพร
พุธ ศสิญา กิตติยา ไพลิน
พฤหัสบดี สมใจ วินัย ขวัญชนก
ศุกร์ ขวัญชนก สมใจ วาทินี
ปฏิบัติงาน ณ ห้องบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 144-146
วัน 8.30-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.30 น.
จันทร์ นภาลัย ศสิญา นภาลัย
อังคาร ศรัญญาภรณ์ ขวัญชนก กิตติยา
พุธ เพื่อนแก้ว ดวงพร วินัย
พฤหัสบดี สารภี วาทินี วาทินี
ศุกร์ วินัย ไพลิน ศรัญญาภรณ์

–> เวลาทำการของห้องสมุด
–>
วันหยุดนักขัตฤกษ์
–> ติดต่อสอบถาม
2018-ref2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s