การฝึกอบรม “การใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS Digital Collection)

thailis
สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS Digital Collection) และฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อสืบค้นเอกสารทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 08.30– 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด (บางเขน)   http://kulc.lib.ku.ac.th/online_register/thailis โดยจะปิดรับการลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2558 รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติยา ขุมทอง e-mail : libkty@ ku.ac.th โทรศัพท์ 02-942-8616 สายใน 1477 ต่อ 220 โทรสาร 02-940-5834

=> กำหนดการฝึกอบรม
=> การสมัครสมาชิก / ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
=> คู่มือ

——-
แหล่งสืบค้นอื่นๆ

วิทยานิพนธ์ มก.

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (Thai Thesis Database)

สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  (ลงทะเบียน / สืบค้น)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

– สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ฐานข้อมูลทางการเกษตร

– ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร

Thai AGRIS

AGRIS FAO

IBIC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s