Single Search @KU

ku-wc-qr--mobile-green-text2สำนักหอสมุด เปิดให้บริการระบบการสืบค้นข้อมูล Single Search ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลในคราวเดียวกัน สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานที่สำนักหอสมุดบอกรับ และทรัพยากรสารสนเทศของเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งข้อมูลจากห้องสมุดทั่วโลกกว่า 2,000 ล้านรายการ หนังสือจากห้องสมุดทั่วโลก จำนวนกว่า 250 ล้านเล่ม นอกจากนี้ สำนักหอสมุด มก. ยังได้จัดทำ collection พิเศษที่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัย ให้บริการในระบบ Single Search เพื่อให้ผู้ใช้บริการจากห้องสมุดทั่วโลกกว่า 72,000 แห่ง สามารถสืบค้นและเข้าถึงผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และเพิ่มโอกาสในการที่ผลงานของมหาวิทยาลัยจะได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ท่านอธิการบดีได้ทำพิธีเปิดระบบการให้บริการ KU Single Search ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด วันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทุกท่านสามารถเข้าใช้ระบบ ได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด หรือที่ http://kasetsartunivlibrary.worldcat.org/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 29428616 ต่อ 123, 227 หรือ lib_services @ku.ac.th

More..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s