“การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ”


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ” วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร (Head of academic e-resources support) และ คุณประภาศรี ทองลิ่ม (Academic e-resources support officer) จากบริษัท Book Promotion & Service Co., Ltd. ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

รายละเอียด

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-10.15 น. การเลือกวารสารโดยใช้เครื่องมือและเรียนรู้ค่าต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงตีพิมพ์
=>Journal Citation Reports

—>Impact Factor
—>Immediacy Index
—>Cited Half Life
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.15 น. การเลือกวารสารด้วย Keyword–>การสืบค้นฐานข้อมูล ISI Web of Science
11.15-12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-14.45 น. การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดเก็บบรรณานุกรมและสร้างรูปแบบบรรณานุกรมให้ตรงตามวารสารที่ต้องการ
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 น. การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดเก็บบรรณานุกรมและสร้างรูปแบบบรรณานุกรมให้ตรงตามวารสารที่ต้องการ (ต่อ)

นิสิต และบุคลากร มก. ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  คุณกิตติยา ขุมทอง อีเมล: libkty@ku.ac.th หรือ โทร. 0 2942 8616 สายใน 1477 ต่อ 228 ภายในวันที่ 11 กันยายน 2555

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s