สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่15”

สำนักหอสมุด มก. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 15”
ในวันที่ 31 พ.ค. และ วันที่ 1, 5-6 มิ.ย. 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

วันที่

กลุ่มสาขาเกษตร เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

สาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

31 พฤษภาคม 2555  

เต็มวัน

เต็มวัน

1 มิถุนายน 2555

เต็มวัน

เต็มวัน

5 มิถุนายน 2555

เต็มวัน

6 มิถุนายน 2555

บ่าย

เต็มวัน

นิสิตและบุคลากร มก. ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ที่
นางนภา เชี่ยวชูวงศ์  –  libnpc@ku.ac.th  โทรสาร 0 2940 5834 โทรศัพท์  0 2942 8616
สายใน 1477 ต่อ 400, 123

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s