ขอเชิญร่วมกิจกรรม Emerald Online Quiz ชิง iPad

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ร่วมกิจกรรม Emerald Online Quiz ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2554 ลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมาย

==> เกี่ยวกับฐานข้อมูล Emerald

Emerald Management เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐ การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการขนส่งสินค้า การจัดการองค์กร การจัดการและการประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การเข้าถึง
1) เข้าผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด
2) เว็บไซต์ของฐานข้อมูล

การสืบค้น

 • ค้นจากชื่อบทความ
  –> เข้าสูเว็บไซต์ฐานข้อมูล
  –> คลิกที่ Advanced Search
  –> พิมพ์ชื่อบทความที่ต้องการสืบค้น เช่น Understanding quality culture
  –>
  คลิกเลือก Content item title จากช่องขวามือ แล้วคลิก Search


ผลการสืบค้น : ข้อมูลจากการสืบค้น ได้แก่
– ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ (Citation & Abstract) ได้แก่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า
– เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) บางบทความ อาจมี 2 รูปแบบ คือ HTML และ PDF
– รายการเอกสารอ้างอิง (References)

 • ารสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง (Author)

==> พิมพ์ชื่อผู้แต่ง เช่น Orapan Khongmalai
==> คลิกเลือก Author จากช่องขวามือของเมนูสืบค้น
==> กำหนดเงื่อนไขการสืบค้นอื่นๆตามต้องการแล้วคลิก Search

ศึกษาเพิ่มเติม
ฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล
คู่มือการสืบค้น
สอบถามเพิ่มเติม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s