การฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 13

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบค้นสารสนเทศ
มืออาชีพรุ่นที่ 13”
ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

สาขาวิชา

วันที่

31 พ.ค. 1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย.
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตร

ทั้งวัน

ทั้งวัน

ทั้งวัน

บ่าย

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์

ทั้งวัน

ทั้งวัน

ทั้งวัน

ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ คุณนภา เชี่ยวชูวงศ์ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2554
E-mail : libnpc@ku.ac.th หรือ โทร. 0 2942 8616 สายใน 1477 ต่อ 400, 123
โทรสาร : 0 2940 5834

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s