รู้ได้อย่างไร ใครอ้างผลงานของเราบ้าง How to find who cited your article : Part 3 (Scifinder Scholar)

 

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปบท ความวารสาร รายงานการประชุม สัมมนา เอกสารสิทธิบัตรสาขาเคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์การแพทย์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำนักหอสมุดบอกรับ Scifinder จำนวน 2 User แบ่งเป็น 

1) Scifinder Scholar 1 user  (ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนการใช้งาน)

2) Scifinder Web Version 1 user (ต้องลงทะเบียนด้วย e-mail ของเครือข่ายนนทรี)
รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด

การสืบค้นข้อมูลการอ้างถึงจาก Scifinder Scholar (Web version)

1) เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://www.lib.ku.ac.th –>ฐานข้อมูล –>ฐานข้อมูลทั้งหมด (A-Z)
–>คลิกที่โลโก้ฐานข้อมูล Scifinder (Web Version)
2) Login โดยบัญชีผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว
3) การสืบค้น
3.1 ค้นจากชื่อผู้แต่ง   คลิกที่ Author Name ในเมนูสืบค้น
3.2 พิมพ์นามสกุล ชื่อต้น ของผู้แต่งที่ต้องการสืบค้น แล้วคลิก Search
3.3  คลิกเลือกผลการสืบค้นที่ต้องการ แล้วคลิก Get References
3.4 ต้องการจำกัดผลการสืบค้น คลิกที่ Refine
3.5 ในหน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่ Sort by เพื่อให้จัดเรียงผลการสืบค้นใหม่ เช่น เรียงตามชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์
ชื่อเรื่อง เป็นต้น
4) การตรวจสอบข้อมูลการอ้างถึง
4.1 ตรวจสอบเฉพาะบทความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ว่ามีใคร หรือ ผลงานใดนำไปอ้างอิงบ้าง
–> คลิกที่ สี่เหลี่ยมหน้าชื่อบทความ
–> คลิกที่ Get Citing
–> ปรากฎรายการบทความ 12 รายการ ที่นำบทความตามที่เลือกไปอ้างอิง
4.2 ตรวจสอบการอ้างถึงผลงานของผู้แต่ง แต่ไม่เจาะจงว่าเป็นเรื่องใด เช่น ผลงานของ Ketsa, S ระหว่างปี 2000-2010
มีจำนวน 42 บทความ
–> คลิกที่ Select All เพื่อเลือกบทความทั้งหมด
–> คลิก Get Citing
–> ปรากฎบทความ 104 รายการ ที่นำผลงานของ ketsa, s ตามช่วงปีดังกล่าวไปอ้างอิง
ศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นเพิ่มเติม
1) โปรแกรมอบรมการรู้สารสนเทศ (จัดอบรมตลอดปี)
2) การฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นมืออาชีพ (จัดปีละ 2 ครั้ง)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s