ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ

 

ระดับนานาชาติ

(1) วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล

1. Social Science Citation Index (ISI)
2. Social SciSearch
3. ERIC
4. PsycINFO
5. Sociological Abstracts
6. Arts & Humanities Search
7. Linguistics and Language Behavior Abstracts

(2) วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

1. Manusya: Journal of Humanities
2. Journal of Population and Social Studies
3. Mon-Khmer Studies (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล)
4. Thammasat Review (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
5. วารสารเอเชียปริทัศน์/ Asian Review
(สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

(3) วารสารระดับนานาชาติที่นักศึกษา คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตีพิมพ์ และ สกว. ยอมรับเพิ่มเติม (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

1. Academic Exchange Quarterly
2. Asian Ethnicity 
3. Asia-Pacific Population Journal
4. Canadian Journal of Development Studies
5. Corporate Ownership and Control
6. Corrections Today
7. Educational Action Research
8. International Education Journal
9. International Forum of Teaching and Studies
10. International Journal of Retail and Distribution Management
11. Journal of Advertising Research 
12. Journal of Institutional Research South East Asia
13. Journal of Interdisciplinary Education
14. Journal of International Consumer Marketing
15. Journal of Southeast Asia Studies
16. Medische Antropologie
17. Peninsule
18. Quality in Higher Education
19. Rural Sociology
20. Society and Economy : Journal of the Corvinus
University of Budapest
21. Tai Culture

ระดับชาติ

1. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

2. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
(คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

3. Prajna Vihara. The Journal of Philosophy and Religion
(มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

4. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

5. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

6. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

7. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

8. วารสารสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

9. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

10. วารสาร JARS /Journal of Architectural/Planning Research and Studies (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

11. วารสาร Sasin Journal of Management (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Source : โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก

Updated: 5 Mar 2019