การฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 10

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ
รุ่นที่ 10 ระหว่าง วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2552 เวลา 8:30 – 16:30 น.
 

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กำหนดการ รายละเอียดฐานข้อมูล KU Library Catalog
E-Journals E-Books E-Thesis & Dissertations

เมืองไทยในอดีต : เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

หนังสือเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

More…

Library Opening Hours During Semester Break

     

Library Opening Hours During Semester Break ( 11 Oct – 1 Nov 2009 )


Mon – Fri
:                 8.30 am – 4.30 pm

Sat-Sun :                    CLOSED

Public Holidays :        CLOSED

เวลาเปิดบริการห้องสมุดช่วงปิดภาคการศึกษา ( 11 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552 )

จันทร์ – ศุกร์                               08. 30-16. 30 น.

เสาร์ – อาทิตย์                            ปิดบริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์                      ปิดบริการ