ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald ( Emerald e-Books Series Collection )

สำนักพิมพ์ Emerald Group Publishing เปิดให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 75 แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านการจัดการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 28 สิงหาคม 2552 ประกอบด้วย
1. Emerald Management Extra (EMX) ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสารจำนวน 175 ชื่อเรื่อง (title)
2. Emerald eBooks Series Collection ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

2.1) Business Management & Economic เน้นการบริหารจัดการ ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

2.2) Social Sciences เน้นสังคมศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาและบรรณารักษศาสตร์

** สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูลนี้ในส่วนของวารสารออนไลน์อยู่ก่อนแล้ว โดยนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มก. สามารถสืบค้นได้ทั้งวารสารฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง และสามารถสืบค้นได้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและจากภายนอก (ผ่าน VPNส่วนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) สามารถสืบค้นและเรียกอ่านเอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะในช่วงทดลองนี้เท่านั้น **

วิธีสืบค้น สามารถสืบค้นได้ทั้งแบบรวดเร็ว(Quick Search), การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) และ
แบบไล่เรียงตามลำดับอักษร (Browse)
เอกสารฉบับเต็ม รูปแบบของเอกสารฉบับเต็มมีทั้งแบบ HTML และ PDF
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 222, 144, 145
E-mail : libsps@ku.ac.th

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s