แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับควาย : ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (International Buffalo Information Center – IBIC)

ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2524 โดยความสนับสนุนของ ศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ (IDRC) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปัจจุบันดำเนินการโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบือ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Buffalo Bulletin วารสารวิชาการ ราย 3 เดือน ในรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลกระบือนานาชาติฐานข้อมูลควายไทย บริการสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการรวบรวมบรรณานุกรม และจัดทำสาระสังเขป และบริการสืบค้นสารสนเทศด้านกระบือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก. โทร. 02-9428616 ต่อ 344, 331

การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับควาย (กระบือ)

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทกประเภท ทั้งหนังสือ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการในสำนักหอสมุด มก. ห้องสมุดสาขาและเครือข่าย


การติดตามเอกสารฉบับเต็ม

1. กรณีมีไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (Pdf) เช่น วิทยานิพนธ์ ผู้ใช้บริการในเครือข่าย มก. (Nontri Net)สามารถ download ไฟล์เอกสารนั้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องมาดูตัวเล่มที่ห้องสมุด ส่วนผู้ใช้บริการต่างสถาบันสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล

TDC (ThaiLIS Digital Collection) หรือ ขอสำเนาผ่านบริการระหว่างห้องสมุด 

2. เอกสารหรือสื่อประเภทอื่นๆ สามารถขอใช้บริการได้ ที่ห้องสมุดที่มีเอกสารนั้นๆ หรือขอสำเนาผ่านบริการระหว่างห้องสมุด

 

ฐานข้อมูลควายไทย (Thai Buffalo Database)รวบรวมบทความ และงานวิจัยด้านกระบือในประเทศไทย จากหนังสือ วารสาร วิจัย เอกสารการประชุมสัมมนา และข้อมูลที่เชื่อถือได้บนอินเทอร์เน็ต ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม และบทความฉบับเต็มในรูป PDF ไฟล์ ฐานข้อมูลควายไทยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบันฐานข้อมูลกระบือนานาชาติ (IBIC Database)
รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยและบทความด้านกระบือจากทั่วโลก ทั้งจากหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย เอกสารการประชุมสัมมนา และข้อมูลที่เชื่อถือได้บนอินเทอร์เน็ต ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ เป็นภาษาอังกฤษ  ฐานข้อมูลกระบือนานาชาติรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1978 ถึงปัจจุบัน

การติดตามเอกสารฉบับเต็ม
1. กรณีไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (Pdf) ผู้ใช้บริการสามารถคลิกเพื่อเปิดอ่านหรือบันทึกไฟล์ดังกล่าวได้ทั้งภายในและนอกเครือข่าย มก. 
2. รายการที่ยังไม่มีไฟล์เอกสารฉบับเต็ม สามารถติดต่อขอเอกสารได้ที่ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มก. โดยอ้างอิงจากหมายเลข MFN (Microfiche number)

3. คลิกที่ “สั่งสำเนาเอกสาร” เพื่อสั่งสำเนาเอกสารด้วยตนเองผ่านระบบ Journallink ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องมีบัตร PIN ก่อนจึงจะสามารถใช้บริการนี้ได้
** ผู้ใช้บริการ มก. สามารถติดต่อขอซื้อบัตรดังกล่าวนี้ได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 330 โทรสาร 02 940 5831

Photo Credits :
Chaipattana Foundation
Sakaeo Province’s Website

More…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s