งานเกษตรแฟร์และการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ (เกษตรแฟร์) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2552 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ส่วนงานประชุมวิชาการซึ่งที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดียวกับงานเกษตรแฟร์ จะแยกไปจัดในระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2552
กำหนดการงานประชุมวิชาการครั้งที่ 47

ผลงานที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ มก. สามารถดูตัวเล่มได้ที่สำนักหอสมุด มก. โดยสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด


นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มได้จากฐานข้อมูลการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดพัฒนาขึ้น โดยรวบรวมผลงานทางวิชาการ ที่มีการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2504) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานวิจัยฉบับเต็มในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (pdf file) เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและใช้ประโยชน์

 
ผู้สนใจสามารถสืบค้นฐานข้อมูลนี้ได้ทั้งภายในและนอกเครือข่าย มก. ส่วนรายการที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงไฟล์เอกสารฉบับเต็ม สามารถดูตัวเล่มได้ที่สำนักหอสมุด หรือ ขอสำเนาผ่านบริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s