Importing records into Endnote การนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์สู่โปรแกรม Endnote

3) Scifinder Scholar into EndNote

การสืบค้นข้อมูลจาก Scifinder ผู้ใช้ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก Scifinder ไปยังโปรแกรม EndNote ได้โดยตรง เนื่องจากใน Scifinder ไม่มีทางเลือก Direct Export แต่ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก Scifinder ไปใช้งานในโปรแกรม EndNote ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนใน Scifinder

1) สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scifinder Scholar

2) ในหน้าแสดงผลการสืบค้น เลือกรายการ โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการ

3) บันทึกผลการสืบค้น โดยคลิกที่ Save as เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บ ตั้งชื่อไฟล์ และ ในช่อง Save as type เลือกเป็น Tagged Format แล้วคลิก Save

ขั้นตอนใน EndNoteX2

1) เปิด Endnote Library ที่ต้องการนำข้อมูลเข้า
2) คลิกที่ File แล้วเลือก Import
3) ที่ Import Data File คลิก Browse แล้วเลือกไฟล์ที่บันทึกจาก Scifinder
4) ที่ Import Option เลือก Other Filters จากนั้นค้นหา Filter ชื่อ SciFinder (CAS) แล้วคลิก Choose
5) คลิก Import เพื่อนำข้อมูลเข้า
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s