Taylor & Francis eBooks

taylor-E-books_LOGOฐานข้อมูลTaylor & Francis eBooks

สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis จำนวน 14 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1.  Classical Vaisesika in Indian Philosophy
 2. Coastal Erosion and Protection in Europe
 3. Complexity Theory and the Social Sciences
 4. Digital Interactions in Developing Countries
 5. Early Buddhist Metaphysics
 6. Gambling, the State and Society in Thailand, c.1800-1945
 7. Globalization and Development
 8. Managerial Cultures
 9. Poverty and Social Exclusion
 10. South Asian Religions
 11. The Biopic in Contemporary Film Culture
 12. The Paradigm of International Social Development
 13. The Universal Social Safety-Net and the Attack on World Poverty
 14. Workforce Development and Skill Formation in Asia

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227  หรือ lib_services @ku.ac.th 

More…
– การเข้าใช้ต้องอยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– กรณีอยู่นอก มก. ต้องเข้าใช้โดยผ่านโปรแกรม VPN

CRCnetBASE eBooks

crc-logoฐานข้อมูล CRCnetBASE

 

สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis Group ประกอบด้วยเนื้อหาทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ จำนวน 77  ชื่อเรื่อง

Advances in High-Performance Motion Control of Mechatronic Systems
Advancing Medicine with Food and Nutrients, Second Edition
Anthocyanins in Health and Disease
Applying Analytics
Aquaculture Microbiology and Biotechnology, Volume Two
Artificial Reefs in Fisheries Management
The Astronomy Revolution
The Biology of Gobies
Biology of Sharks and Their Relatives, Second Edition
The Chemistry and Technology of Coal, Third Edition
Cooking Innovations
Data Clustering
Data Mining Mobile Devices
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM, Second Edition
Distributed Networks
Ecological Biomarkers
Ecology of Marine Bivalves
Embedded and Networking Systems
Endocrine Sex Differentiation in Fish
Fermentation Processes Engineering in the Food Industry
Fisheries Management and Conservation
Food Plant Sanitation
Food Safety Management Programs
Food Science
Fundamentals of Natural Gas Processing, Second Edition
Genetic Sex Differentiation in Fish
Genetics, Genomics and Breeding of Peppers and Eggplants
Genetics, Genomics, and Breeding of Bananas
Geotechnics and Heritage
Handbook of Aseptic Processing and Packaging, Second Edition
Handbook of SAS® DATA Step Programming
Handbook of Water Analysis, Third Edition
Innovative Methods of Marine Ecosystem Restoration
Insects and Sustainability of Ecosystem Services
Introduction to Finite Element Analysis Using MATLAB® and Abaqus
Invasive Plant Ecology
The Lean Six Sigma Black Belt Handbook
Marine Biomaterials
Marine Ecology in a Changing World
Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
Marine Pharmacognosy
Medicinal Plants
Metamorphosis in Fish
Methods of Statistical Model Estimation
Mineral Nutrition of Rice
Multicore Technology
Nano-CMOS Gate Dielectric Engineering
Nanobiomaterials
Nanotechnology
Nutrigenomics and Nutrigenetics in Functional Foods and Personalized Nutrition
Oceanic Acidification
OMICs Technologies
Optimal Design for Nonlinear Response Models
Phytochemicals
Principles of Sustainable Soil Management in Agroecosystems
Probiotic Bacteria
Project Development in the Solar Industry
Reinforced Concrete Structural Reliability
Reliability and Maintenance
Risk Management and Simulation
Sampling Methodologies with Applications
Shelf Life Assessment of Food
Small Animal Fluid Therapy, Acid-base and Electrolyte Disorders
Small Dams
Spatial Cloud Computing
Spatial Mathematics
Spectroscopy
Statistical Analysis of Spatial and Spatio-Temporal Point Patterns, Third Edition
Sustainable Soil Management
Thermal Food Processing
Tracking Control of Linear Systems
Unsaturated Soil Mechanics in Geotechnical Practice
Urban Transportation and Logistics
Utilization of Fish Waste
Vascular Plants and Paleobotany
Veterinary Parasitology

More…
- การเข้าใช้งานต้องอยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
- กรณีอยู่นอก มก. สามารถใช้ได้โดยผ่านโปรแกรม VPN 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ
lib_services @ku.ac.th

Single Search @KU

ku-wc-qr--mobile-green-text2สำนักหอสมุด เปิดให้บริการระบบการสืบค้นข้อมูล Single Search ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลในคราวเดียวกัน สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานที่สำนักหอสมุดบอกรับ และทรัพยากรสารสนเทศของเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งข้อมูลจากห้องสมุดทั่วโลกกว่า 2,000 ล้านรายการ หนังสือจากห้องสมุดทั่วโลก จำนวนกว่า 250 ล้านเล่ม นอกจากนี้ สำนักหอสมุด มก. ยังได้จัดทำ collection พิเศษที่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัย ให้บริการในระบบ Single Search เพื่อให้ผู้ใช้บริการจากห้องสมุดทั่วโลกกว่า 72,000 แห่ง สามารถสืบค้นและเข้าถึงผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และเพิ่มโอกาสในการที่ผลงานของมหาวิทยาลัยจะได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ท่านอธิการบดีได้ทำพิธีเปิดระบบการให้บริการ KU Single Search ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด วันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทุกท่านสามารถเข้าใช้ระบบ ได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด หรือที่ http://kasetsartunivlibrary.worldcat.org/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 29428616 ต่อ 123, 227 หรือ lib_services @ku.ac.th

More..

นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 19

สำนักหอสมุด มก. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 19 

วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.

นักสืบค้น19
–> กำหนดการ
–> ลงทะเบียน
–> สืบค้นฐานข้อมูล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยในเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”

poster1
สำนักหอสมุดขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยในเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล วิทยากรโดย ดร. ผกาพรรณ สกุลมั่น  ใน วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

==> แบบตอบรับ
==> กำหนดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อีเมล libppta@ku.ac.th โทร. 02-9428616 หรือภายใน 1477 ต่อ 146

More…
- Journal Citation Reports ( ตรวจสอบค่า Impact Factor, Journal Quartile Score, ค่า H-Index และ อื่นๆ)
Scopus (ตรวจสอบค่าการอ้างถึง, ค่า H-index, SJR และอื่นๆ)
– SCImago Journal & Country Rank  (ตรวจสอบค่า H-index, ค่า Quartile ของวารสาร และ อื่นๆ)
Endnote โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
-แหล่งข้อมูลอื่นๆ

Wiley eBooks-Part4:N-Z

รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Wiley

 

Nanoparticulate Materials:ation, and Processing

Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures, 2nd edition

Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures, 2nd edition

Nonlinear Inverse Problems in Imaging

Odour Impact Assessment Handbook

Optical Imaging and Metrology – Advanced Technologies

Optimal Control, 3rd Edition

Organic Synthesis Using Transition Metals 2e

Ozone in Food Processing

Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals

Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits, Third Edition

Pathology of Pet and Aviary Birds

Performance Based Building Design 2 – From Timber-framed Construction to Partition Walls.

Performance-Based Gear Metrology – Kinematic- Transmission- Error Computation and Diagnosis

Pest and Disease Management Handbook

Pesticide Application Methods 3e

Pesticide Residues in Food and Drinking Water – Human Exposure and Risks

Pesticides

Pesticides – Health, Safety and the EnvironmentoBook

Physics of Functional Materials

Piezoelectric Energy Harvesting

Plastics and the Environment

Pollution Prevention: Methodology, Technologies, and Practices

Polymer Composites with Carbonaceous Nanofillers- Properties and Applications

Polymer Reaction Engineering

Polymeric Materials for Solar Thermal Applications

Polymeric Materials for Solar Thermal Applications

Polymers for Electricity and Electronics: Materials, Properties, and Applications

Polymers for Energy Storage and Conversion

Porous Materials

Post-Disaster Reconstruction of the Built Environment – Rebuilding for Resilience

Practical Instrumental Analysis – Methods, Quality Assurance and Laboratory Management

Precast Concrete Structures

Principles of Inorganic Materials Design (Online Version)

Project Finance for Construction and Infrastructure – Principles and Case Studies

Property-Owning Democracy: Rawls and Beyond

Reactive Drug Metabolites

Recommendations of the Committee for Waterfront Structures – Harbours and Waterways (EAU 2004) 8e

Regenerative Energieträger

Reintroduction Biology: Integrating Science and Management

Renewable and Efficient Electric Power Systems

Renewable Energy and Climate Change

Renewables-Based Technology – Sustainability Assessment

Responsive Membranes and Materials

RF Linear Accelerators 2e

RF MEMS: Theory, Design, and Technology

RF Technologies for Low Power Wireless Communications

RFID and Contactless Smart Card Applications

RFID at Ultra and Super High Frequencies – Theoryand Applications

Risk Assessment: Tools, Techniques, and Their Applications

Science and the Detective – Selected Reading in Forensic Science

Science for Agriculture: A Long-Term Perspective, Second Edition

Semiconducting Polymers – Chemistry, Physics and Engineering

Short History of Jewish Ethics – Conduct and Character in the Context of Covenant

Short History of Jewish Ethics – Conduct and Character in the Context of Covenant

Small Animal MRI

Smart Data: Enterprise Performance Optimization Strategy

Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online

Solar Cells and Their Applications, Second Edition

Solid Waste Technology and Management

Sonars and Underwater Acoustics

Spatio-temporal Design – Advances in Efficient Data Acquisition

Statistical Methods for Groundwater Monitoring

Statistics for Sensory and Consumer Science

Steel Designers’ Manual 6e

Steel Structures – Design using FEM

Stormwater Management for Land Development: Methods and Calculations for Quantity Control, Online Version

Strategic Management in Construction 2e

Stream and Watershed Restoration – a Guide to Restoring Riverine Processes and Habitats

Structural Health Monitoring – A Machine Learning Perspective

Structural Performance: Probability-Based Assessment

Structural Reliability

Successful Marketing Strategies for Nonprofit Organizations, Second Edition: Winning in the Age of the Elusive Donor

Supramolecular Polymer Chemistry

Supramolecular Soft Matter: Applications in Materials and Organic Electronics

Surface Analysis – The Principal Techniques 2e

Surface Science – Foundations of Catalysis and Nanoscience 3e

Sustainable Design: The Science of Sustainabilityand Green Engineering

Sustainable Energy Pricing

Sustainable Practice for the Facilities Manager

The Biology and Ecology of Tintinnid Ciliates – Models for Marine Plankton

The Chemistry of Heterocycles: Structure, Reactions, Syntheses, and Applications, Second Edition

The Global Future of English Studies

The Global Future of English Studies

The Handbook of Conversation Analysis

The Handbook of English for Specific Purposes

The Handbook of English for Specific Purposes

The Handbook of Intercultural Discourse and Communication

The Handbook of Intercultural Discourse and Communication

The History of the Theory of Structures

The Nonprofit Outcomes Toolbox: A Complete Guide to Program Effectiveness, Performance Measurement, and Results

The Photosynthetic Membrane – Molecular Mechanismsand Biophysics of Light Harvesting

The Physics of Amorphous Solids

The Physiological Basis of Veterinary Clinical Pharmacology

The Seafood Industry: Species, Products, Processing, and Safety

Theory of Structures – Fundamentals, Framed Structures, Plates and Shells

Thermal Analysis of Polymers

Thin-Film Crystalline Silicon Solar Cells – Physics and Technology

Transformers and Inductors for Power Electronics – Theory, Design and Applications

Transforming IT Culture: How to Use Social Intelligence, Human Factors, and Collaboration to Createan IT Department That Outperforms

Transportation Decision Making: Principles of Project Evaluation and Programming

Trump University Entrepreneurship 101: How to Turn Your Idea into a Money Machine, Second Edition

Understanding and Applying Research Design

Understanding Biplots

Understanding Solids – The Science of Materials

Urban Surface Water Management

UWB – Theory and Applications

Value and Risk Management – a Guide to Best Practice

Veterinary Comparative Hematopathology

Veterinary Forensics

Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations, Online Book Version

Veterinary Laboratory Medicine – Clinical Biochemistry and Haematology 2e

Veterinary Nursing of Exotic Pets

Water-Centric Sustainable Communities: Retrofitting and Constructing the Next Urban Environments

Wealth Creation: A Systems Mindset for Building and Investing in Businesses for the Long Term

Wetland Environments – A Global Perspective

Wilson’s Practical Meat Inspection 7e

Wind Effects on Cable-Supported Bridges

Wind Power in Power Systems 2e

Wind Resource Assessment: A Practical Guide to Developing a Wind Project

Wind Resource Assessment: A Practical Guide to Developing a Wind Project

Yeast 2e – Molecular and Cell Biology

Zero Waste Engineering

Zoonoses

——————————————

More…

- รายชื่อหนังสือ A-B

- รายชื่อหนังสือ C-F

- รายชื่อหนังสือ G-M

หมายเหตุ:

** การเข้าใช้ฐานข้อมูลต้องอยู่ในเครือข่าย มก. หรือ ใช้ VPN เมื่ออยู่นอก มก. หรือ เข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123, 227

Wiley eBooks-Part3:G-M

รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล WileyGlass-Ceramic Technology, Second Edition

Global Environmental Issues 2e

Global Networks – Engineering, Operations and Design

Globalizing Integrated Pest Management: A Participatory Research Process

Graphene – Synthesis, Properties and Phenomena

Green Petroleum: How Oil and Gas Can Be Environmentally Sustainable

Groundwater Treatment Technology, 3rd Edition

Guide to Antimicrobial Use in Animals

Handbook of Adhesion 2e

Handbook of Agricultural Entomology

Handbook of Agricultural Entomology

Handbook of Applied Dog Behavior and Training, Volume One

Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility

Handbook of Drinking Water Quality, 2nd Edition

Handbook of Ground Water Development

Handbook of Historical Sociolinguistics

Handbook of Historical Sociolinguistics

Handbook of Improving Performance in the Workplace, Volume Three: Measurement and Evaluation

Handbook of Phonological Theory 2e

Handbook of Phonological Theory 2e

Handbook of Poisoning in Dogs and Cats

Handbook of Troubleshooting Plastics Processes: A Practical Guide

Handbook of Veterinary Nursing

Heathrow’s Terminal 5 – History in the Making

Hegel’s Philosophy of Right

Hegel’s Philosophy of Right

Hot and Cold Water Supply 2e

Hymenoptera and Conservation

Image Processing – The Fundamentals 2e

Immunoassays in Agricultural Biotechnology

Induced Resistance for Plant Defence – A Sustainable Approach to Crop Protection

Industrial Plasma Technology – Applications from Environmental to Energy Technologies

Industrial Statistics with Minitab

Infectious Diseases of Wild Birds

Infrared and Raman Spectroscopy in Forensic Science

Instrumentation and Metrology in Oceanography

Intermetallics and Superalloys

International Trade and Agriculture

Introduction to Finite Element Analysis – Formulation, Verification and Validation

Introduction to Finite Strain Theory for Continuum Elasto-Plasticity

Introduction to Physical Polymer Science, Fourth Edition

Introduction to Probability and Stochastic Processes with Applications

Introduction to Thermo-Fluids Systems Design

IT Audit, Control, and Security

Kinetics of Materials (Online Version)

Kirkbride’s Diagnosis of Abortion and Neonatal Loss in Animals

Knowledge Management in Construction

Landforming: An Environmental Approach to Hillside Development, Mine Reclamation and Watershed Restoration

Language Teaching Research and Language Pedagogy

Language Teaching Research and Language Pedagogy

Laser Velocimetry in Fluid Mechanics

Lead-Free Solder Process Development

Learning from Data: Concepts, Theory, and Methods, Second Edition

Locating Neoliberalism in East Asia – Neoliberalizing Spaces in Developmental States

Log-Linear Modeling: Concepts, Interpretation, and Application

Low-Voltage SOI CMOS VLSI Devices and Circuits

MATERIALS CHARACTERIZATION – INTRODUCTION TO MICRO SCOPIC AND SPECTROSCOPIC METHODS

Materials Processing Fundamentals

Materials Thermodynamics

Mauerwerk-Kalender 2011 – Schwerpunkt – Nachhaltige Bauprodukte und Konstruktionen

Maximising the Benefits of Psychotherapy – A Practice-based Evidence Approach

Mechanical Properties of Solid Polymers 3e

Medical Robotics

Microbial Fuel Cells

Microstrip Filters for RF/Microwave Applications

Microstructural Investigation and Analysis

Microwaves in Nanoparticle Synthesis – Fundamentals and Applications

Mites (Acari) for Pest Control

Modeling of Living Sytems: From Cell to Ecosystem

Modelling Transport 4e

Modern Analysis of Customer Surveys with Applications using R

Molecular Markers in Plants

Molecular Pharmacology – From DNA to Drug Design

Moral Struggle in and Religious Ethics: On the Person as Classic in Comparative Theological Contexts

Moral Struggle in and Religious Ethics: On the Person as Classic in Comparative Theological Contexts

Multimedia Information Extraction: Advances in Video, Audio, and Imagery Analysis for Search, Data Mining, Surveillance and Authoring

MWH’s Water Treatment:rd Edition

—————————————————–

More…

- รายชื่อหนังสือ A-B

- รายชื่อหนังสือ C-F

- รายชื่อหนังสือ N-Z

หมายเหตุ:

** การเข้าใช้ฐานข้อมูลต้องอยู่ในเครือข่าย มก. หรือ ใช้ VPN เมื่ออยู่นอก มก. หรือ เข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123, 227